Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového predaja vstupeniek a darčekových poukážok z ponuky AQUAPARKU Senec (ďalej aj ako „vop“)

Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi subjektmi právnych vzťahov a to medzi kupujúcim vstupenky a/alebo darčekovej poukážky, resp. majiteľom zakúpenej vstupenky a spoločnosťou AQUATHERMAL Senec a.s. so sídlom Slnečné jazerá – sever, 903 01 SENEC, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vložka č. 2883/B, IČO: 35 827 289, IČ DPH: SK2020202514, DIČ: 2020202514.

Kontaktné údaje: e-mail: info@aquaparksenec.sk, tel: +421 2 45 64 80 21, web: www.aquaparksenec.sk.


I. Definícia pojmov

 1. Aquaparkom sa rozumie Aquapark Senec a SAI Wellness Senec, prevádzkované spoločnosťou AQUATHERMAL Senec a.s. so sídlom Slnečné jazerá – sever, 903 01 SENEC, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vložka č. 2883/B, IČO: 35 827 289, IČ DPH: SK2020202514, DIČ: 2020202514, Kontaktné údaje: e-mail: info@aquaparksenec.sk, tel: +421 2 45 64 80 21, web: www.aquaparksenec.sk.

 2. Predávajúcim sa rozumie spoločnosť AQUATHERMAL Senec a.s. so sídlom Slnečné jazerá – sever, 903 01 SENEC, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. odd. Sa, vložka č. 2883/B, IČO: 35 827 289, IČ DPH: SK2020202514, DIČ: 2020202514, Kontaktné údaje: e-mail: info@aquaparksenec.sk, tel: +421 2 45 64 80 21, web: www.aquaparksenec.sk.

 3. Kupujúcim sa rozumie osoba, ktorá prostredníctvom tohto webového portálu (eshop.aquaparksenec.sk) kupuje vstupenky pre seba alebo pre svojich zamestnancov, alebo osoby v obdobnom ako zamestnaneckom vzťahu a osoba, ktorá prostredníctvom tohto portálu kupuje darčekovú poukážku pre potrebu ľubovoľne vybranej osoby; Kupujúcim nie sú najmä sprostredkovatelia predaja vstupenky a/alebo darčekovej poukážky, ktorí po zakúpení Vstupenky a/alebo Darčekovej poukážky s ňou ďalej obchodujú alebo ju/ich akokoľvek ponúkajú ďalej na predaj.

 4. Majiteľom vstupenky je Kupujúci, ktorý už uzatvoril s Predávajúcim zmluvu o kúpe vstupenky a zaplatil riadne a včas kúpnu cenu.

 5. Majiteľom darčekovej poukážky je osoba ľubovoľne vybratá Kupujúcim, ktorá sa fyzicky, pri vstupe do priestorov Aquaparku preukáže týmto dokladom, ak Kupujúci uzatvoril s Predávajúcim zmluvu o kúpe darčekovej poukážky a zároveň zaplatil riadne a včas kúpnu cenu.

 6. Vstupenkou sa rozumie doklad o zaplatení vstupného, ktorý oprávňuje majiteľa, alebo jeho zamestnancov, alebo osoby v obdobnom ako zamestnaneckom pomere na jednorazový vstup do priestorov Aquaparku, resp. do tých jeho priestorov, ktoré sú aktuálne verejnosti sprístupnené (a to najmä s ohľadom na počasie, prípadne prebiehajúce práce technickej údržby) a to v lehote alebo v dňoch, na ktoré sa Vstupenka vzťahuje. Vstupenkou majiteľ preukazuje právo na vstup do vyššie uvedených priestorov, pričom berie na vedomie a s súhlasí s tým, že Predávajúci si vyhradzuje právo v závislosti od aktuálnej ponuky na svojom webovom portáli, alebo v závislosti od podmienok ním vyhlasovaných akcií uviesť, že vstupenku možno využiť iba v stanovené hodiny, dni, alebo v určitom, vopred uvedenom časovom úseku (ďalej len „Časová platnosť Vstupenky“), prípadne iba v určitých, obmedzených priestoroch Aquaparku. Vstupenky sú aktívne 60 minút od zaplatenia.

 7. Darčekovou poukážkou sa rozumie poukaz na úhradu platby v hodnote zodpovedajúcej kúpnej cene za Darčekovú poukážku, za určitú, vopred vybranú službu, ktorý oprávňuje majiteľa Darčekovej poukážky na úhradu vybranej služby uvedenej v tomto doklade v areáli Aquaparku, resp. v tých jeho priestoroch, ktoré sú určené na poskytnutie takejto služby. Darčekovou poukážkou preukazuje jej majiteľ právo na úhradu za poskytnutie služby uvedenej v tomto doklade, ako aj právo na vstup do vyššie uvedených priestorov Aquaparku, avšak výlučne za účelom využitia tejto služby, pričom Kupujúci berie na vedomie a s súhlasí s tým, že Predávajúci si vyhradzuje právo v závislosti od aktuálnej ponuky na svojom webovom portáli, alebo v závislosti od podmienok ním vyhlasovaných akcií uviesť, že Darčekovou poukážkou možno uhradiť iba vybrané služby poskytované v stanovené hodiny, dni, alebo v určitom, vopred uvedenom časovom úseku (ďalej len „Časová platnosť Darčekovej poukážky“). Predávajúci si vyhradzuje právo nevpustiť Majiteľa Darčekovej poukážky do priestorov Aquaparku a neposkytnúť mu službu, ak Majiteľ Darčekovej poukážky nebude akceptovať prevádzkový poriadok Aquaparku (http://www.aquaparksenec.sk/files/prevadzkovy-poriadok.pdf) a to bez nároku na vrátenie zaplatenej kúpnej ceny, čo Kupujúci akceptuje a súhlasí s tým. Kupujúci prehlasuje, že je si vedomý tej skutočnosti, že ak bude mať Majiteľ Darčekovej poukážky záujem o využitie ďalších služieb v Aquaparku, tieto budú spoplatnené priamo Majiteľovi Darčekovej poukážky a to podľa aktuálneho cenníka Aquaparku a nebude ich možné uhradiť Darčekovou poukážkou. Hodnotu Darčekovej poukážky je možné čerpať len nepeňažnou formou, t.j. poskytnutím služby uvedenej na poukážke. Z Darčekovej poukážky sa nevydáva. Darčekovú poukážku možno použiť len jednorazovo.

II. Spôsob kúpy, Náležitosti vstupenky a Darčekovej poukážky

 1. Vstupenky a Darčekové poukážky sa kupujú na tomto webovom portáli (eshop.aquaparksenec.sk) a to formou navigácie jednotlivých úkonov, ktoré navigujú Kupujúceho ku kúpe, následne potvrdením políčka „Vložiť do košíka“, vyplnením povinných údajov na formulári, akceptovaním týchto VOP a potvrdením políčka „objednávka s povinnosťou platby“. Kupujúci sa stáva Majiteľom Vstupenky, resp. ním vybraná osoba sa stáva Majiteľom Darčekovej poukážky až úplným zaplatením kúpnej ceny určenej podľa aktuálneho cenníka, alebo aktuálnej ponuky Predávajúceho. Zaplatením kúpnej ceny sa rozumie jej pripísanie v celej výške na účet Predávajúceho.

 2. Kupujúci (a v prípade Darčekovej poukážky osoba vybratá Kupujúcim) je oprávnený, výlučne po zaplatení celej kúpnej ceny za Vstupenku alebo Darčekovú poukážku, túto vytlačiť a preukázať sa ňou pri vstupe do Aquaparku. Takto vytlačená Vstupenka, resp. Darčeková poukážka bude Predávajúcim akceptovaná iba v prípade, ak bude riadne vytlačená vo forme zaslanej Predávajúcim Kupujúcemu na zadaný e-mail, bude vytlačená na laserovej tlačiarni a bude obsahovať tieto náležitosti:

V prípade Vstupenky:

 1. Označenie „Vstupenka do AQUAPARKU Senec“

 2. Prípadné obmedzenia vstupu, v závislosti od vyhlásenej akcie Predávajúcim

 3. Časová platnosť Vstupenky

 4. Dátum vystavenia vstupenky

 5. Jedinečný čiarový kód,

 6. Označenie Predávajúceho a jeho údaje v rozsahu: obchodné meno a sídlo.

Ostatné údaje ako je cena Vstupenky, IČO Predávajúceho, daňové údaje, informácia o zápise Predávajúceho do obchodného registra budú uvedené na daňovom doklade, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou e-mailu, ktorý Kupujúci dostane spolu so zakúpenou Vstupenkou.

V prípade Darčekovej poukážky:

 1. Označenie „Darčeková poukážka“

 2. Služba, na ktorú je možné čerpať Darčekovú poukážku, resp. za ktorú je možné Darčekovou poukážkou vykonať úhradu

 3. Ďalšie, prípadné pokyny uplatnenia v závislosti od vyhlásenej akcie Predávajúcim

 4. Dátum vystavenia Darčekovej poukážky

 5. Časová platnosť Darčekovej poukážky

 6. Jedinečný čiarový kód,

 7. Označenie Predávajúceho ako vydavateľa poukážky a jeho údaje v rozsahu: obchodné meno a sídlo

Ostatné údaje ako je cena Darčekovej poukážky, IČO Predávajúceho, daňové údaje, informácia o zápise Predávajúceho do obchodného registra budú uvedené na daňovom doklade, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou e-mailu, ktorý Kupujúci dostane spolu so zakúpenou Darčekovou poukážkou.

III. Zmluva, Zmena zmluvy, Nemožnosť odstúpenia od zmluvy

 1. Zakúpenie Vstupenky, alebo Darčekovej poukážky sa uskutoční formou uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim a to výlučne prostredníctvom tohto webového portálu, t.j. portálu eshop.aquaparksenec.sk. Aktuálna ponuka Vstupeniek a Darčekových poukážok sa nachádza na tomto portáli a Kupujúci výberom vybranej, Predávajúcim ponúkanej Vstupenky alebo Darčekovej poukážky akceptuje ponuku Predávajúceho, čím, pri splnení ďalších uvedených podmienok, uzatvára s Predávajúcim kúpnu zmluvu.

Kúpna zmluva je uzavretá:

 1. Vyplnením formulára Kupujúcim 

 2. Zaplatením celej kúpnej ceny vo výške uvedenej priamo na webovom portáli a podľa podmienok uvedených v týchto VOP prostredníctvom systému Card pay – platba kartou

 3. Vyjadrením súhlasu s týmito VOP

 4. Vyjadrením súhlasu s podmienkami aktuálnej akcie, ak sa kúpa Vstupenky alebo Darčekovej poukážky vzťahuje na Predávajúcim vyhlásenú akciu

 5. Odoslaním zvoleného výberu Vstupenky alebo Darčekovej poukážky so zaškrtnutím políčka „objednať s povinnosťou platby“

Pred potvrdením políčka " objednať s povinnosťou platby " je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky.


 1. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli na kúpnej cene vo výške, ako je zadaná pri nákupe vybranej Vstupenky alebo Darčekovej poukážky priamo na webovej stránke, cez ktorú sa kúpa realizuje a to v políčku vedľa znaku nákupného košíka, stlačením ktorého Kupujúci volí nákup vybranej Vstupenky alebo Darčekovej poukážky.

 2. Zaplatenie kúpnej ceny za vybranú Vstupenku alebo Darčekovú poukážku zrealizuje Kupujúci výlučne prostredníctvom webovej stránky Predávajúceho kliknutím na príslušné tlačidlo zaplatenia tak, že finančné prostriedky poukáže na účet Predávajúceho prostredníctvom služby a tlačidla s názvom „Platba kartou“ (t.j. možnosť platiť prostredníctvom platobnej karty). Platba bude stiahnutá z platobnej karty Kupujúceho (podľa podmienok medzibankového resp. vnútrobankového prevodu peňazí jednotlivých bánk) a bude poukázaná na bankový účet Predávajúceho.

 3. Po zrealizovaní úhrady v zmysle týchto VOP a to spôsobom vyššie uvedeným, obdrží Kupujúci na zadanú e-mailovú adresu potvrdenie o prijatí a zaplatení kúpnej ceny s uvedením druhu a charakteru kúpenej Vstupenky, alebo Darčekovej poukážky a grafickú prílohu vo formáte .pdf, ktorú je možné vytlačiť spôsobom uvedeným v článku II. týchto VOP.

 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP a/alebo platného cenníka, podľa ktorého sa spravuje kúpna cena za Vstupenky a Darčekové poukážky podľa týchto VOP.

 5. Kupná zmluva je archivovaná predávajúcím v elektronickej podobe a nie je prístupná.

 6. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť len v slovenskom  jazyku..

 7. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania.

 8. Od kúpnej zmluvy nie je možné zo strany Kupujúceho odstúpiť a žiadať vrátenie vstupného, nakoľko v zmysle ust. § 7 ods. 6 písm. k) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu Vstupenky alebo Darčekovej poukážky do Aquaparku predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa Predávajúci, zaväzuje poskytnúť Majiteľovi vstupenky alebo Majiteľovi Darčekovej poukážky službu na voľný čas, t. j. službu v dohodnutom čase, resp. vyhradenom časovom úseku definovanom Časovou platnosťou Vstupenky alebo Darčekovej poukážky. Predávajúci preto nebude akceptovať vrátenie už zaplatenej Vstupenky alebo Darčekovej poukážky. Rovnako nie je možné žiadať vrátenie prijatej kúpnej ceny Majiteľom Vstupenky alebo Majiteľom Darčekovej poukážky za nevyužitú Vstupenku alebo nevyužitú Darčekovú poukážku v Čase platnosti Vstupenky alebo Darčekovej poukážky, ani nie je možné žiadať vrátenie prijatej kúpnej ceny z dôvodu nevyužitia Vstupenky alebo Darčekovej poukážky pre vyššiu moc, t.j. najmä pre počasie, s ktorým bude Majiteľ Vstupenky, alebo Majiteľ Darčekovej poukážky počas jej Časovej platnosti nespokojný alebo pre vykonávanú plánovanú technickú údržbu jednotlivých zariadení a atrakcií Aquaparku. Predávajúci vyhlasuje, čo Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že ceny Vstupeniek a Darčekových poukážok sú určené najmä s prihliadnutím k jednotlivým ročným obdobiam, alebo s prihliadnutím k nutnej technickej údržbe jednotlivých zariadení a atrakcií Aquaparku. Preto nie je možné namietať cenu podľa cenníka, alebo namietať nedostatočné poskytnutie služieb, keďže cena je určená práve v závislosti od uvedených okolností.

IV. Reklamácie

 1. Spoločnosť AQUATHERMAL Senec a.s., t.j. prevádzkovateľ Aquaparku a SAI Wellness a zároveň Predávajúci podľa týchto VOP poskytuje služby podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení so zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. Kupujúci je povinný uplatniť nároky z vád služieb (reklamáciu) bez zbytočného odkladu po tom, čo zistí dôvody na uplatnenie reklamácie, t.j. v deň, v ktorom nebola služba poskytnutá v dohodnutom alebo bežnom rozsahu, kvalite, množstve a termíne, inak právo na reklamáciu zaniká. Predávajúci je povinný preskúmať uplatnenú reklamáciu a rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie do 3 pracovných dní, v zložitejších prípadoch do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. Pre účely reklamačného konania uvedie Kupujúci svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko a titul, kontaktná adresa, dátum narodenia, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, prípadne iné údaje. Reklamácia musí byť podpísaná. Kupujúci môže žiadať o zaslanie výsledkov reklamačného konania na e-mailovú adresu; toto uvedie v reklamačnom liste. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu pri riešení reklamácie akúkoľvek potrebnú súčinnosť. Predávajúci posudzuje každú reklamáciu osobitne v závislosti od konkrétneho prípadu.

 2. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nevyužitie Vstupenky a Darčekovej poukážky v čase jej Časovej platnosti, ani za nevyužitie vstupenky z dôvodu zásahu vyššej moci, najmä nepriaznivého počasia. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že Majiteľ Vstupenky, resp. Majiteľ Darčekovej poukážky je oprávnený počas Časovej platnosti Vstupenku, resp. Darčekovú poukážku využiť, avšak nie je povinný tak urobiť. Pokiaľ svoje právo nevyužije, Predávajúci nezodpovedá za toto jeho rozhodnutie.

V. Ochrana osobných údajov

 1. Predávajúci spracováva osobné údaje Kupujúceho v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ostatnými všeobecne platnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a to v rozsahu meno, priezvisko a titul; kontaktná adresa, dátum narodenia, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, podpis. Predávajúci spracúva osobné údaje Kupujúceho za účelom marketingu, predaja, reklamácie, evidencie a kontroly využívania zakúpených Vstupeniek a Darčekových poukážok. Predávajúci spracováva osobné údaje po nevyhnutú dobu na dosiahnutie účelu spracovávania. Pre účely marketingu spracováva Predávajúci osobné údaje na základe výslovného súhlasu Kupujúceho udeleného zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“. Kupujúci týmto udeľuje Predávajúcemu súhlas, aby spracované osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko a titul; kontaktná adresa, dátum narodenia, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, podpis poskytla aj svojím obchodným partnerom na marketingové účely.

 2. Predávajúci ako prevádzkovateľ Aquaparku spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez súhlasu dotknutých osôb.

 3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje Kupujúci na dobu 3 rokov a tento súhlas môže kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania súhlasu na adresu sídla Predávajúceho uvedeného v záhlaví týchto VOP, ak zákon neustanovuje inak.

 4. Predávajúci zároveň zaškrtnutím políčka „Súhlasím so spracovaním osobných údajov“ potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach uvedených v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákone č. 40/1964 Zb. Občianskom zákonníku v znení neskorších predpisov, najmä na informácie o stave spracúvania osobných údajov v informačnom systéme, na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych spracúvaných osobných údajov, na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel spracúvania a na likvidáciu osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona č. 18/2018 Z.z., a že ním poskytnuté osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, a že sú úplné, pravdivé a presné a zároveň udeľuje súhlas na dobu 3 rokov na zasielanie obchodných a reklamných materiálov (tzv. newsletterov) akoukoľvek elektronickou formou správ (prostredníctvom e-mailu, SMS) týkajúcich sa služieb poskytovaných Predávajúcim v Aquaparku a jeho obchodných partnerov, a je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením zaslaným na kontaktnú adresu prevádzkovateľa prípadne na emailovú adresu uvedenú priamo v newslettri.

VI. Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci má právo v prípade vzniku sporu medzi ním a Predávajúcim, riešiť spor formou alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 2. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

 3. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je zverejnený na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR, www.mhsr.sk.

 5. K návrhu spotrebiteľ priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

 6. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ využiť formulár, ktorý je dostupný v sídle predávajúceho a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárstva SR a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 7. Bližšie informácie o alternatívnom riešení sporu je možné získať aj na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie http://www.soi.sk/sk/ Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi


V Senci 2.1. 2019

Váš Nákupný košík

V košíku nemáte žiadnu položku.
V košíku nemáte žiadnu položku